ДГ Райна Княгиня

Да дадем на децата обич, подкрепа, знания и криле! Най-доброто у всяко дете е чрез най-доброто за всяко дете!

Проекти

 

logo1

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

От края на 2020 година ДГ "Райна Княгиня" е включена в проекта на УНИЦЕФ "Гаранция за детето" в България

заедно с още 8 градини от град Бургас.

Целта на проекта е :

 • създаване на приобщаваща среда с фокус децата на обща подкрепа;
 • засилване на ранното идентифициране на деца в риск, с обучителни трудности;
 • повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал;
 • подкрепа и въвличане на родители в процеса на приобщаващото образование.

По този проект от месец април 2021г. в детската градина работи психолог!  

Неговата роля е подпомагаща и има за цел:

 • да подкрепя деца, учители и родители в средата на детската градина като активно участва в изграждането на позитивен психологически климат в образователната среда;
 • да участва в оценката на потребностите на детето с прогноза и насоки за личностното му развитие;
 • да посредничи при решаване на конфликти и да оказва подкрепа на децата в образователния процес;
 • да подпомага децата при избора на занимания по интереси;
 • да консултира родители при нужда.

Психологът на ДГ "Райна Княгиня" е Жени Арнаудова и работи всеки ден от 8 до 12ч.

Обща подкрепа в детската градина вече се осъществява и чрез:

 • логопед - Моника Кемурджиева всеки ден от 8 до 12ч.
 • ресурсен учител - Жечка Филипова от 8 до 16.30ч.

Консултации с родители от 8.30 до 9.00ч.

Телефон за връзка със специалистите: 0877223704

Специалистите осъществяват обща подкрепа за личностно развитие, която е насочена към всички деца в детската градинаи подпомагат участието и изявата им в образователния процес чрез:

 • екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
 • занимания по интереси;
 • грижа за здравето;
 • ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
 • поощряване с морални и материални награди;
 • дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
 • логопедична работа.

 

Дейностите се финансират от Европейската комисия, а прилагането на проекта се осъществява с подкрепата на УНИЦЕФ.

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.